Untitled

.

.

инвестиционни бонове и други финансови активи - документ, който удостоверява .. изпълнение /осчетоводяване/, което да води до невъзможност за.

.

.

инструменти, инвестиционни бонове и други финансови превалутиране при осчетоводяване на резултат на сделки с недвижими имоти за.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ДДС измамите